tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


Inf. dla wł. nieruchomości

GOSPODARKA ODPADAMI

Zestawienie informacji zgodnie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.):

a) a) wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie gminy Czarna Białostocka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Wykaz firm

b) miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Uchwała Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz 4916) wskazała regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych tj.:
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białystoku - instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
• Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, oraz składowisko odpadów,
• Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach - instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów,

Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 30.12.2016 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dn. 02.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Czarna Białostocka w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w związku z realizacja przez Miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" strumień odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Białostocka był kierowany do:
• ZUOK w Białymstoku, , ul. Gen. W. Andresa 40F, 15-113 Białystok
- strumień odpadów zmieszanych,
• ZUOK w Hryniewiczach, 15-061 Juchnowiec Kościelny
- strumień odpadów zmieszanych, odpadów zielonych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

c) osiągnięte w 2018 r. przez gminę Czarna Białostocka oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. [%]

28,82 % *
*
- w 2018 r. wymagany do osiągnięcia poziom wynosił 30 %
Wymagany poziom nie został osiągnięty.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r. [%]

52,92 % *
*
- w 2018 r. wymagany do osiągnięcia poziom wynosił 50 %
Wymagany poziom został osiągnięty.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 r. [%]

37,71 % *
*
- w 2018 r. dopuszczalny poziom wynosił 40%
Wymagany poziom został osiągnięty.


Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, o którym mowa w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym podlega karze pieniężnej obliczonej w sposób określony w art. 9x ust. 3 ww. ustawy.


d) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK ma swoją siedzibę w Czarnej Białostockiej przy ul. Sosnowa 21.
Godziny otwarcia:
- poniedziałek: od 10:00 do 18:00
- środa: 10:00 do 16:00
- sobota: od 10:00 do 16:00

Podmiot prowadzący PSZOK w 2019 r.:
-Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

Odpady zebrane w sposób selektywny do PSZOK-u mieszkańcy powinni dostarczać samodzielnie i na własny koszt.. Nie są przyjmowane odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są:
1) papier i tektura m.in. opakowania, gazety, czasopisma, itp.,
2) tworzywa sztuczne m.in. odpady wielomateriałowe (Tetra Paki),
3) metale,
4) szkło,
5) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady z ogrodów tj. odpady zielone, oraz odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych),
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. świetlówki,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie we własnym gospodarstwie domowym,
9) zużyte opony nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) przeterminowane leki,
12) chemikalia m.in. farby, rozpuszczalniki, itp.

Odpady niebezpieczne typu leki, baterie można wrzucać do pojemników ustawionych we wskazanych miejscach tj.:
• Punkt odbioru leków:
- Przychodnia Zdrowia w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 1,
• Punkt odbioru baterii:
- Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A

e) informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1688),

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1688 z późn. zm.):
• "Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu." (art..36 ww. ustawy),
• "Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany."( Art.. 37 ust. 1 ww. ustawy),
• "Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony."( Art.. 37 ust. 2 ww. ustawy),
• "Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna." (Art. 40 ust. 1 ww. ustawy),
• "Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych."(Art. 42 ust. 1).

Jednocześnie zaznacza się iż w myśl art. 41 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy:
• "Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
• W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania."

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępny jest pod adresem strony internetowej:

http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Czarna Białostocka zlokalizowany jest przy ul. Sosnowej 21 w Czarnej Białostockiej (PSZOK).


ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 18 czerwca 2013 roku Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej podpisała z firmą MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, umowę na obsługę systemu gospodarki odpadami w gminie Czarna Białostocka. Od 01 lipca 2013 roku w/w firma będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i posegregowane wytwarzane przez mieszkańców gminy na nieruchomościach przez nich zamieszkałych. Harmonogramy zbiórki odpadów zostaną przez przez firmę przekazane wszystkim mieszkańcom objętym nowym system gospodarki odpadami. Wszelkie uwagi co do wykonywanych przez nią obowiązków należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.
Jednocześnie przypomina się iż:
- Obowiązkiem mieszkańców jest posiadanie pojemnika (kontenera) na odpady zmieszane. Worki na surowce wtórne dostarczy mieszkańcom firma MPO. Dodatkowo będą one dostępne w Urzędzie Miejskim.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie (bez wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 31 lipca 2013 r. Należność można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przelewem na rachunek bankowy Nr 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298, podając w tytule imię i nazwisko oraz adres nieruchomości której wpłata dotyczy.


Od dnia 01 lipca 2013 r. Gmina ma obowiązek wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie polegał na przejęciu przez gminę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Obecnie koszty gospodarowania odpadami, które wytwarzają mieszkańcy obejmują jedynie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie indywidualnie zawieranych umów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz ewentualnie koszty dzierżawy pojemnika na śmieci. W zdecydowanej większości zebrane w ten sposób odpady trafiały na ich składowiska, gdzie były deponowane bez poddania ich sortowaniu, co nie przynosiło efektów ekologicznych w postaci odzysku surowców wtórnych czy przetwarzaniu części biodegradowalnych.

Według nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych opłat od właścicieli nieruchomości gmina pokrywać będzie koszty jego funkcjonowania, które obejmą nie tylko koszty odbierania i transportu odpadów, ale co również istotnie, ich odzysk i unieszkodliwianie. Dodatkowo obejmą również koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej. Wybór wykonawcy obsługującego system nastąpi w drodze przetargu organizowanego i prowadzonego przez Urząd Miejski.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej podjęła uchwałę (Uchwała NR XXVIII/175/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty) w której ustalono, że opłata będzie ponoszona od gospodarstwa domowego, przy czym przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem w jednym lokalu i wspólnie utrzymujących się. Ustalono, iż miesięczna opłata wynosić będzie:
1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 14 zł;
2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 26 zł;
3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 38 zł;
4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 48 zł;
5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 58 zł;
6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 68 zł.

W przypadku gdy mieszkaniec będzie segregował odpady komunalne opłata będzie niższa, a uchwalone stawki przedstawiają się następująco:
1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 7 zł;
2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 13 zł;
3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 19 zł;
4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 24 zł;
5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 29 zł;
6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 34 zł.


Odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu. Z posesji będą odbierane w systemie workowym również odpady zebrane selektywnie tj. biodegradowalne, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale. Worki zostaną dostarczone przez firmę odbierającą. Jeśli właściciel nieruchomości pomimo deklaracji naruszy obowiązek selektywnego zbierania odpadów przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie Gminę, która naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto na terenie Gminy powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego każdy mieszkaniec gminy Czarna Białostocka będzie mógł dostarczyć opady komunalne selektywnie zebrane, a także odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie.

Właściciele nieruchomości zamieszkanych, zobowiązani są w terminie do dnia 15 marca 2013 r. zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzory deklaracji oraz uchwały dot. nowego systemu gospodarki odpadami stanowią załączniki do niniejszego artykułu). Termin ten ma związek z potrzebą zebrania niezbędnych danych do przygotowywanego przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady. Deklaracji nie składają mieszkańcy budynków wielorodzinnych będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych - w ich imieniu zrobią to administratorzy budynków. W przypadku jakichkolwiek zmian danych w deklaracji bądź gdy dana nieruchomość zostanie zamieszkana wówczas deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w/w sytuacji. Dane zawarte w deklaracjach będą podlegały weryfikacji i kontroli. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji we wskazanym terminie bądź dane zawarte w deklaracji będą budziły jakiekolwiek wątpliwości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkanych pozostają na dotychczasowych zasadach tj. zobowiązani są posiadać ważne umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Białostocka.

2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: