Witamy na stronie poświęconej ochronie i promocji walorów naturalnych Naszej Gminy. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768.
 

Urząd Miejski
w Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Białostocka

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta w Czarnej Białostockiej zawiadamia mieszkańców, że 4 lipca 2011r. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów typu:
Pralki, lodówki różnego rodzaju urządzenia elektryczne, telewizory, komputery, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna, złom, meble, itp.
UWAGA: sprzęt elektroniczny i elektryczny tylko w całości.
Z wyjątkiem:
opon, baterii, akumulatorów, świetlówek, odpadów azbestowych.


Odpady te należy przygotować w pobliżu swojej posesji, a następnie telefonicznie uzgodnić odbiór z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gospodarki Odpadami "Czyste Środowisko" Sp. z o.o. do dnia 01.07.2011r. w godzinach 7.00-15.00, tel. (085) 749-15-74.

Wszystkie wystawione przedmioty zostaną odebrane 4 lipca 2011r.


Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Białostockiej

Działając na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 ze zm.) informuję:
1. Iż tutejszy organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych na nieruchomości Nr geod. 1578/62 w obrębie geod. Czarna Białostocka.
2. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.06.2009 r. na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "BIALEKO", Fasty ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok.
3. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wytwórni mas bitumicznych na nieruchomości Nr geod. 1578/62 w obrębie geod. Czarna Białostocka.
4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Czarnej Białostockiej. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.
5. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz raportem oddziaływania na środowisko inwestycji, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka, pokój nr 14, w godzinach urzędowania.
6. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka. Termin składania uwag i wniosków upływa 21 dni po podaniu do publicznej informacji niniejszego obwieszczenia.
7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Czarnej Białostockiej. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - www.czarnabialostocka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej i tablicy ogłoszeń w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.


Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, tel.(085) 713-13-68


 

 

 

    ciekawostki    tereny cenne    nasza gmina    ekologia    aktualności